​هزینه های جاری مؤسسه از طریق منابع مختلفی به شرح ذیل تأمین می شود:
 
1- کمکهای مستقیم افراد نیکوکار و خیر.
2- درآمد حاصل ازفعالیت بانوان نیکوکار (بازارچه های نیکوکاری و مجالس پذیرایی به نفع مؤسسه).
3- کمکهای نقدی و غیر نقدی توسط اشخاص.
4- کمکهای سازمانهای دولتی و خصوصی ازجمله سازمان بهزیستی در قالب یارانه مصوب.
5- کمکهای مستمر و مستقیم هیئت مؤسس و هیئت مدیره.
 

​​​​