​با توجه به خیریه بودن مؤسسه ، ارتباط با خیرین ، نیکوکاران و حتی قشر عامه مردم بی شک نقش بسزایی در تأمین هزینه های مرکز دارد.
واحد روابط عمومی با دو دفتر جلب مشارکت های مردمی در سطح شهر یزد، پل ارتباطی مؤسسه با مردم شریف و نیکوکار میباشد.