امام محّمد باقر(ع) :
نیکی کردن و صدقه پنهانی،فقر را از بین میبرد.
صندوق همیاری مؤسسه خیریه حضرت فاطمة الزهراء(س) در راستای جمع آوری صدقات نیکوکاران و خیرین گرانمایه در جهت کمک به معلولین و سالمندان مقیم مرکز در نظر گرفته شده است.
شما خیرین گرامی می توانید با دریافت صندوق های مخصوص صدقات و خیرات موسسه خیریه فاطمه الزهرا همواره یار و یاور نیازمندان باشید.
جهت دریافت این صندوق ها با ما تماس بگیرید.